คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงวิท ทะวะลัย
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางวัฒนา พิธรัตน์
ตำแหน่ง : รองประธาน
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเกียรติ อัศวอารีย์
ตำแหน่ง : รองประธาน
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ ทองมูล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนจากชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภเนตร ชัยยา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัชชัย มุขกัง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการเรืองยศ ฐาวโร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางเดือนเพ็ญ อเนกะเวียง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายปรมาณู มุกดาม่วง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร :