กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสุรีย์รักษ์ พรศักดา
ครู คศ.3

นางเดือนเพ็ญ อเนกะเวียง
ครู คศ.3