กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสมพงค์ คนขยัน
ครู คศ.3

นางสาวอรทัย ลุนสะแกวงษ์
ครูผู้ช่วย