กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสมพงค์ คนขยัน
ครู คศ.3

นางสาวศิริภา นามจุมจัง
ครูผู้ช่วย