หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนราชินูทิศ2 จัดดารศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ข้อมูลหลักสูตร คลิก http://academic.obec.go.th/newsdetail.php?id=75
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 50.83 KB