กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชูชัย สุรภีย์
ครู คศ.3

นายสุชาติ สุวรรณอภิชน
ครู คศ.3

นายธนพล ชาญสูงเนิน
พนักงานราชการ

นางสาวจริยาณี ศรีจันทร์
พนักงานราชการ

นางสาวจิราภรณ์ สายบัว

นายธนบัตร หีบแก้ว

นายธเนตร อินตาเสน

นายอนันต์ แก้วเมืองคุณ