กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชูชัย สุรภีย์
ครู คศ.3

นายธนพล ชาญสูงเนิน
พนักงานราชการ

นางสาวจริยาณี ศรีจันทร์
พนักงานราชการ