กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชูชัย สุรภีย์
ครู คศ.3

นายธนพล ชาญสูงเนิน
พนักงานราชการ

นางสาวจริยาณี ศรีจันทร์
พนักงานราชการ

นายชินภัทร นาพรม
ครู (อัตราจ้าง)

นายฉันท์ชัย บาลี
ครู (อัตราจ้าง)