สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน

เนื่องจากเป็นสาขาโรงเรียนสตรีราชินูทิศ  ตราพระราชทานพระบรมราชานุญาต  ให้ใช้พระนาภิไธยย่อ  อักษรไขว้  ส.ผ.  ภายใต้มหามงกุฎ อันเป็นพระนามาภิไธยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี  พระพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี

 

สีประจำโรงเรียน      

สีฟ้า  มีความหมายว่า  ลูกราชินูทิศ  2  ต้องมีคุณลักษณะประจำตัว  คือ  เป็นผู้แจ่มใส  ร่าเริง  สุภาพเรียบร้อย  สุขุมเยือกเย็น  รักษาความสะอาด  อดทนและหนักแน่

 

คติพจน์

วิชฺชาจรณํ  สมฺปนฺโน  โสเสฎฺโฐ

คนที่รู้ดีและประพฤติดี  เป็นผู้ประเสริฐสุด

เป็นคติเตือนใจที่ลูกราชินูทิศ  ๒  ว่าลูกราชินูทิศ  ๒  ต้องมีความรู้แตกฉาน  รอบรู้  รู้กว้าง  รู้ไกล  รู้เท่าทัน  รู้ชอบชั่วดี  รู้คิดสร้างสรรค์  รู้พัฒนาฝึกฝนตนเองทั้งทางร่างกายและจิตใจ  รู้รักสามัคคี  รู้ดี  ประพฤติดี  ลูกราชินูทิศ  ๒  ต้องเป็นผู้มีระเบียบวินัย  ปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคม  มีความขยันหมั่นเพียร  อดทน  ประหยัดและอดออม  มีจิตใจกว้างขวาง  โอบอ้อมอารี  เอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์  ปฏิบัติตนตามแนวทางของศาสนา  มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น  มีใจใฝ่พัฒนาสร้างสรรค์ความเจริญแก่ส่วนรวม