กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุระศักดิ์ อุปพระจันทร์
ครู คศ.3

นางสาวบุญรัฐ แย้มสาลี
ครู คศ.3

นางสาวประกายทิพย์ ศรีดวง
ครูผู้ช่วย