กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสุระศักดิ์ อุปพระจันทร์
ครู คศ.3

นางสาวบุญรัฐ แย้มสาลี
ครู คศ.3

นายธำรงชาติ วงศ์อารีย์
ครู (อัตราจ้าง)