ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติและความเป็นมา
ของโรงเรียนราชินูทิศ  ๒

          พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร  สมุเทศาภิบาลมณฑลอุดร  มีนามว่า  ศุข  ดิษยบุตร  พร้อมด้วยคุณหญิงศรีสุริยวรานุวัตร  มีนามว่า  น้อม  ดิษยบุตร  ผู้ดูแลโรงเรียนอุปถัมภ์นารี  ซึ่งได้รวบรวมทรัพย์  จากบรรดาพ่อค้า  ประชาชนและข้าราชการมณฑลอุดรเพื่อนำทูลเกล้าฯ  อุทิศส่วนกุศลถวายแด่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ  ในปี  พ.ศ.  2463  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์เพิ่มเติมให้สร้างโรงเรียนสตรีประจำมณฑล  และได้พระราชทานนามโรงเรียนว่า  ราชินูทิศ         เมื่อ  พ.ศ.  2463  อาคารเรียนสร้างแล้วเสร็จในปี  พ.ศ.  2468 

                โรงเรียนสตรีราชินูทิศ  ได้การประชุมคณะกรรมการสภาตำบลบ้านจั่นครั้งที่  6/2536  วันที่  10  มีนาคม  2536  ณ  ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน   บ้านคำกลิ้ง  ในวาระการประชุม  เรื่องการอนุมัติใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์โคกสีทน  ต.บ้านจั่น  อ.เมือง        จ.อุดรธานี  เพื่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาสาขาโรงเรียนสตรีราชินูทิศโดยสภาตำบลมีมติอนุมัติที่ดินสาธารณประโยชน์โคกสีทน  จำนวน  50  ไร่  และต่อมาในการประชุมวาระครั้งที่  7/2536  วันที่  5  เมษายน  2536  ได้อนุมัติที่ดินเพิ่มเติมอีกจำนวน     10 ไร่  รวมเป็น  60  ไร่

                กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  มีคำสั่งที่ ศธ. 0885/8191 ลงวันที่  15  ธันวาคม  2536  อนุมัติให้โรงเรียนสตรีราชินูทิศ  ดำเนินการจัดสาขาโรงเรียนมัธยมศึกษาได้  ในปีการศึกษา  2536 อนุมัติให้โรงเรียนสตรีราชินูทิศได้  ในปีการศึกษา  2537ภายใต้การนำของ  ผู้อำนวยการสุมาลี     บัณยารมร์  รับนักเรียนรุ่นแรกได้จำนวน   125  คน  เปิดสอนครั้งแรกวันที่  7  พฤษภาคม  2537 อาจารย์ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ประสานงานโรงเรียนสาขา  คือนายสุขศิริ  มูลสุวรรณ  จัดการเรียนการสอนในปีในแรก  ครูอาจารย์จากโรงเรียนสตรีราชินูทิศไปช่วยสอน  โดยมีรถรับส่ง    

 

                การจัดแผนการเรียนให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแบบสหศึกษา

                3              -               3              -               3              รวม         9              ห้องเรียน

                120          -               120          -               120          รวม         360          คน

                ในปีการศึกษา  2538  รับนักเรียนได้จำนวน  114  คน  การจัดการเรียนการสอนยังต้องอาศัยครู  อาจารย์  จากโรงเรียนสตรีราชินูทิศ  ส่วนหนึ่งมีงบประมาณสนับสนุนในโครงการโรงเรียนขยายโอกาส

                ปีการศึกษา  2539  รับนักเรียนได้จำนวน  104  คน  สิ้นปีการศึกษานักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน  120  คน  ส่วนอีก  5  คน  นั้นลาออกระหว่างเรียน  นักเรียนที่จบการศึกษานี้ได้เรียนต่อในสถานศึกษาต่าง  ๆ  จำนวน  75  คน  ประกอบอาชีพส่วนตัว  45  คน

                ปีการศึกษา  2540  รับนักเรียนได้จำนวน  98  คน  ดังนั้น  ในปีนี้มีนักเรียน  ม.1  จำนวน  98  คน     ม.2  จำนวน  93  คน  และ  ม.  3  จำนวน  123  คน  รวมนักเรียนทั้งสิ้น  314  คน  มีครู อาจารย์  3  ท่าน  คือนายธีรพัฒน์  สิมมา  นางมลิวรรณ  ต้นพนม  และนายสุเชษฐ์  จันทรประพันธ์  มีครูอัตราจ้าง  6  คน    ครู  อาจารย์โรงเรียนสตรีราชินูทิศ  มาช่วยสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  สังคมศึกษา  ศิลปศึกษา  คหกรรมและนักศึกษาสถาบันราชภัฎอุดรธานี  มาฝึกประสบการณ์จำนวน  8  คน