กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพัชรี อุปพระจันทร์
ครู คศ.3

นางมลิวรรณ ต้นพนม
ครู คศ.3

นางสาวกัลยา นารถภักดี
ครู คศ.3