วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
"ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โรงเรียนราชินูทิศ ๒ มุ่งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บริหารตามหลักธรรมมาภิบาล  การมีส่วนร่วม เตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน