พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4. บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็น เพื่อเตรียมเข้าสู้ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
 
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
2. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3. ผู้เรียนเข้าใจและนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
4. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิืทางการเรียนสูงชึ้น และมีคุณลักษระอันพึ่งประสงค์ รวมทั้งมีสมรรถนะตามที่หลักสูตรกำหนด
5. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
6. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็น เพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
7. ผู้เรียนประกอบอาชีพอย่างสุจริตได้และเข้าศึกษาต่อในชั้นที่สูงขึ้นตามโอกาสและความพร้อม