คณะผู้บริหาร

นายปรมาณู มุกดาม่วง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา