กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวดาวเรือง ธิสารสังข์
ครู คศ.3

นางนงลักษณ์ เศวตวงษ์
ครู คศ.3

นางรานี แก่นดี
ครู คศ.2

นางสาวศิริพร เศวตวงษ์