กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวดาวเรือง ธิสารสังข์
ครู คศ.3

นางนงลักษณ์ เศวตวงษ์
ครู คศ.3