งานธุรการ

นางสาวอมรรัตน์ แสนโยธะกะ
ธุรการโรงเรียน