มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

 


ประกาศ

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ

ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553

 

 โรงเรียนราชินูทิศ 2

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.53 MB