วารสารออนไลน์ RN2 SPORTS JOURNAL
ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560

  (10 มิถุนายน 2560)

 

 

รวม

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1

14

15

29

มัธยมศึกษาปีที่ 2

12

5

17

มัธยมศึกษาปีที่ 3

25

5

30

มัธยมศึกษาปีที่ 4

1

3

4

มัธยมศึกษาปีที่ 5

3

3

9

มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 4 6
รวม
57 35 92